Shalom 100.3 FM

Berekum, Ghana    | +233502529935

www.shalomfmonline.com